ระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าหลัก
ชื่อผู้ใช้       รหัสผ่าน         

เว็บไซต์นี้ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลกรุณาคลิก buu-icarm.buu.ac.th

ผลการติดตาม โครงการ / กิจกรรม ปรับปรุงการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ
งวดที่   1 ( ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม)      2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน)

ตารางติดตามการกรอกข้อมูลของส่วนงาน
ลำดับ ส่วนงาน ปย.1 ปย.2
งวด1 งวด2 ปี 2563
1 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
3 คณะดนตรีและการแสดง
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
8 คณะวิทยาการสารสนเทศ
9 คณะวิทยาศาสตร์
10 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
11 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
12 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์
15 คณะศึกษาศาสตร์
16 คณะสหเวชศาสตร์
17 คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 คณะอัญมณี
19 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
21 คณะเภสัชศาสตร์
22 คณะแพทยศาสตร์
23 คณะโลจิสติกส์
24 บัณฑิตวิทยาลัย
25 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
26 วิทยาลัยนานาชาติ
27 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
28 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
29 สถาบันภาษา
30 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
31 สำนักคอมพิวเตอร์
32 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
33 สำนักงานอธิการบดี
34 สำนักบริการวิชาการ
35 สำนักพัฒนานวัตกรรม
36 สำนักหอสมุด
37 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ลำดับ ด้าน รวม
รวม   0 0 0 0 0

รายงานจำนวนความเสี่ยงตามด้านยุทธศาสตร์
ลำดับ กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวนความเสี่ยง
ไม่พบข้อมูล